14/08/2020 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo_Đại học_2020

Bao gồm các loại hình đào tạo: Chính qui, Liên thông CD-DH chính quy, Liên thông TC-ĐH chính quy, Liên thông CD-DH VLVH, Liên thông TC-DH VLVH, Văn bằng 2 chính quy, VLVH

28/12/2019 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo_Đại học_2019

Áp dụng cho sinh viên tuyển sinh năm 2019

20/07/2018 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo_Đại học_2018

Áp dụng cho sinh viên tuyển sinh năm 2019

24/12/2017 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo_Đại học_2017

Áp dụng cho sinh viên bậc đại học tuyển sinh năm 2017

01/09/2015 Chương trình đào tạo

CTĐT NGÀNH CÔNG NGHỆ KT CƠ KHÍ NĂM 2015

Áp dụng từ năm 2016