08/01/2021 Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới: Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam, vì mục tiêu chung độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.