02/03/2021 Thông báo

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và kế hoạch học tập của HSSV

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 04-CĐ-TU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 10/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục đào tạo; Công văn số 442/BGDĐT-GDĐH ngày 01/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trường Đại học Thái Bình yêu cầu Trưởng các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động sau:

23/10/2020 Thông báo

THƯ NGỎ