HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019

Chiều ngày 06/3/2019, Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Thái Bình họp; dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Kim Lý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo nhà trường thống nhất các nội dung liên quan đến hoạt động, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.

1. Công tác quản lý, xây dựng, phát triển chương trình đào tạo và các hoạt động giảng dạy của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tập trung hoàn thiện, xây dựng đề án mở ngành Thạc sĩ: Quản lý Kinh tế, Kế toán… rà soát chương trình đào tạo hiện có trên cơ sở xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo hướng CDIO, đáp ứng tiêu chuẩn AUN- QA và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục đại học.

2. Cập nhật các thông tin mới nhất trên Webside về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học .. để quảng bá hình ảnh của nhà trường đến thí sinh và phụ huynh học sinh trên cả nước.

3. Bổ sung, thay đổi một số nội dung trong “Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên cơ hữu của nhà trường”.

4. Thông qua “Quy trình quản lý điểm khi sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo”.

5. Động viên, khuyến khích giảng viên tích cực đi học nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia nghiên cứu khoa học.

6. Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Hội thảo quốc gia về Công nghệ thông tin tổ chức tại Trường Đại học Thái Bình tháng 6 năm 2019.

Phát biểu kết thúc cuộc họp đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đao tạo trường tin tưởng và kỳ vọng vào các thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường sẽ phát huy hơn nữa tình thần trách nhiệm, uy tín chuyên môn… của mình để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường trong thời gian tới.

Hoàng Thị Thu Hiền