KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN KHI HSSV TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG, DỊCH BỆNH NCOV