PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu chương trình đào tạo phù hợp với định hướng chiến lực phát triển nhà Trường trong từng giai đoạn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo.

- Giúp Hiệu trưởng trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành (nghề) đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo toàn diện.

- Phối hợp với các khoa, trung tâm xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành, cụ thể hoá mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội.

- Quản lý chương trình đào tạo ở các trình độ, hình thức đào tạo

- Xây dựng kế hoạch đào tạo giảng dạy, học tập cho từng khoá học, từng năm học, từng ngành, từng cấp đào tạo trong trường, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra cũng như việc thực hiện kế hoạch chung. Xây dựng thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy, học tập, giám sát, đôn đốc thực hiện quản lý đào tạo theo phần mềm về kế hoạch dạy, thi và công khai kết quả đánh giá HSSV.

- Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế đào tạo

- Chủ trì trong việc tổ chức dự giờ, hội giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên ở các bộ môn, các khoa, trung tâm.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ  tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch nhu cầu đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, công tác tuyển dụng, đào tạo và ký hợp đồng giảng viên thỉnh giảng theo nhu cầu phát triển của trường.

- Chủ trì trong công tác xây dựng hồ sơ thi; coi thi; quản lý điểm toàn khoá; mua phôi và in văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm của người học.

- Tổng hợp và làm các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên cũng như của nhà trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng, các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy. Kiểm tra báo cáo thống kê và xác nhận khối lượng giảng dạy của giảng viên để nhà trường thanh toán giờ giảng vượt.

- Đề xuất việc mua sắm trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đào tạo. Tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ.

- Quản lý chất lượng học tập của HSSV trong quá trình học tập tại trường. Ủy viên thường trực Hội đồng thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, xét lên lớp, xét thôi học, xét tốt nghiệp.

- Chủ trì xây dựng quy trình, quy chế hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo trình Hiệu trưởng ban hành.

- Phối hợp với các khoa thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học trong nhà trường;

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về đào tạo của nhà trường.