THƯ VIỆN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN

  - Cung cấp các thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và HSSV.

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

- Mua, tiếp nhận các loại sách báo, dịch vụ internet, quản lý kho sách, phòng nghe nhìn, cơ sở vật chất, các trang thiết bị của thư viện.

- Xây dựng kế hoạch phát triển các dịch vụ trong đào tạo để phục vụ người học trong và ngoài giờ hành chính theo quy định của nhà trường.

- Có trách nhiệm chia sẻ các thông tin của thư viện cho các đơn vị trong trường;

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ chức dịch vụ văn phòng phẩm, giải khát phục vụ cán bộ, giảng viên và người học