Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM TINH HỌC - NGOẠI NGỮ

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm của trường, ngoài trường trong công tác đào tạo, các hoạt động dịch vụ đào tạo về tin học, ngoại ngữ.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo: Chương trình tin học ứng dụng; Chương trình ngoại ngữ, tin học cho các nghề trong trường; Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học; Liên kết với các đơn vị khác có nhu cầu đào tạo bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ.

- Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý  chương trình ngoại ngữ của đào tạo liên kết, theo dõi quản lý tiếng nước ngoài

- Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

- Mở các loại hình dịch vụ có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm, sửa chữa máy tính, máy in….