01/12/2021 Chuẩn đầu ra

TRA CỨU VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

30/08/2021 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh

Ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

30/08/2021 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành Kế toán

Ngành kế toán bao gồm các chuyên ngành Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp

30/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Kinh tế

Ngành kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

30/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng

Ngành tài chính ngân hàng, chuyên ngành Tài chính ngân hang

30/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin chuyên ngành Công nghệ thông tin

30/08/2019 Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra trình độ Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí.