BCH ĐẢNG BỘ

12/18/2020 2:50:00 PM

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202307/Images/thanh-pham-quoc-khct-1-225x300-20230721100855-e.jpg
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 HIỆU TRƯỞNG

Phạm Quốc Thành

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/nguyet-20210823033900-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/anh-the-20210823041306-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hà Văn Đổng

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/2jpg-20210823041341-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Anh Quân

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0294jpg-20210823040002-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐT& HSSV

Hoàng Thị Thu Hiền

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0207jpg-20210823041534-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG KHTC

Nguyễn Thị Hường

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/haijpg-20210823041807-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ

Vũ Thanh Hải

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0405jpg-20210823041438-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

BÍ THƯ CHI BỘ KHOA CN&KT

 Đặng Gia Dũng

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/hien-20210823045956-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG KHOA KHCB

Nguyễn Văn Hiến

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0195jpg-20210823041513-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CSVC&TV

Nguyễn Đức Thiều

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0454jpg-20210823041450-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHCN&HTPT

Nguyễn Đức Cương