BCH ĐẢNG BỘ

12/18/2020 2:50:00 PM

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/ly-20210823033235-e.jpg

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 CHỦ TỊCH HĐ TRƯỜNG

TS. Nguyễn Thị Kim Lý

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/hoa-20210823033033-e.jpg

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Thị Hòa

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202109/Images/anh-manh-20210926093318-e.jpg

UV BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Đặng Nguyên Mạnh

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/nguyet-20210823033900-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/anh-the-20210823041306-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG ĐT

TS. Hà Văn Đổng

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/2jpg-20210823041341-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Đ/c Nguyễn Anh Quân

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0294jpg-20210823040002-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PT PHÒNG CT HSSV

Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0207jpg-20210823041534-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG KHTC

Đ/c Nguyễn Thị Hường

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/haijpg-20210823041807-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PT KHOA CÔNG NGHỆ

Đ/c Vũ Thanh Hải

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0405jpg-20210823041438-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

PT KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Đ/c Đặng Gia Dũng

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/hien-20210823045956-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG KHOA ĐC

Đ/c Nguyễn Văn Hiến

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0195jpg-20210823041513-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN QL KTX

Đ/c Nguyễn Đức Thiều

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/dsc-0454jpg-20210823041450-e.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Đ/c Nguyễn Đức Cương