28/04/2017 Giới thiệu phòng QLKH&HTQT

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Thái Bình