20/09/2021 Văn bản nhà nước Nghiên cứu khoa học

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/06/2021 Văn bản nhà nước Nghiên cứu khoa học

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Quyết định của Bộ Giáo và Đào tạo

29/07/2020 Văn bản nhà nước Nghiên cứu khoa học

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

26/02/2020 Văn bản nhà nước Nghiên cứu khoa học

QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

02/01/2019 Văn bản nhà nước Nghiên cứu khoa học

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM

Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo