Chức năng, nhiệm vụ

24/08/2021

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường theo quy định hiện hành. 

2 Nhiệm vụ

1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, quản lý, sử dụng và lưu trữ ngân hàng đề thi kết thúc học phần/môn học. Tổ chức in ấn, bảo mật đề thi, đánh phách và cắt phách bài thi, bàn giao bài thi cho khoa, nhận bảng điểm và bài thi đã chấm từ các khoa chuyển về, vào điểm và giải quyết các vướng mắc về điểm thi.

2. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

3. Chủ trì thẩm định ngẫu nhiên bài chấm của các môn học ở các khoa.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị xét trúng tuyển, công nhận tốt nghiệp các kỳ thi, các hệ đào tạo do trường tổ chức.

5. Quản lý học sinh hệ trung cấp  đang học tại Trường về nền nếp kỷ cương

6.Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng đào tạo của trường; tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo của Trường theo hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

7. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá các mặt hoạt động theo kế hoạch hành động về tự đánh giá;  Tổ chức tập huấn cho giảng viên về hoạt động tự đánh giá, kiểm định chất lượng. Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong nhà trường, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng và tổ chức thực hiện đánh giá ngoài về chất lượng giáo dục của Trường khi đủ điều kiện.

8. Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo.

9. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…); chương trình đào tạo, giảng dạy của giáo viên, việc học tập của HSSV, việc làm của HSSV đã ra trường.

10. Xây dựng kế hoạch, trình và tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên về công tác đảm bảo chất lượng khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

11. Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá nhà trường và là đầu mối tham mưu, tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá của Trường.

12. Cập nhật các văn bản về kiểm định chất lượng đào tạo, kiểm định chương trình đào tạo. Tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng tiêu chuẩn cho các bộ phận thuộc trường. Thường trực thẩm định chất lượng đào tạo của toàn Trường và các bộ phận.