Chức năng nhiệm vụ Phòng Thanh tra và Pháp chế

25/10/2021

1. Chức năng

Phòng Thanh tra và Pháp chế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra và pháp chế trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của Trường;

2. Nhiệm vụ

2.1. Thanh tra

2.1.1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng;

2.1.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; việc thực hiện các cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo trong nhà trường;

2.1.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo;

2.1.4. Tổ chức việc giám sát nền nếp chuyên môn: Theo dõi thực hiện thời khóa biểu để giám sát việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của HSSV trên lớp, phối hợp với các khoa, giảng viên để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp;

2.1.5. Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

2.1.6. Định kỳ, hàng tháng tổng hợp, đề xuất đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng cho cán bộ, giảng viên, người lao động trình Hội đồng Thi đua khen thưởng.

2.1.7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định và hướng dẫn của cấp trên.

2. Pháp chế

2.2.1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

2.2.2. Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ của trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong trường.

2.2.3. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

2.2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.