Giới thiệu về khoa Khoa học cơ bản

22/03/2024

  1. Quá trình phát triển

          Khoa Đại cương được thành lập vào ngày 16 – 10 – 2004 trên cơ sở sát nhập Tổ bộ môn Chính trị và Tổ bộ môn Luật của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Thái Bình. Năm 2006 Tổ bộ môn Luật tách riêng thành Khoa Luật. Năm 2010 Tổ bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng & An ninh được thành lập và sát nhập vào Khoa Đại cương, đến năm 2011 Khoa có thêm Tổ bộ môn Toán.

           Tháng 12 năm 2014, sau khi Trường Đại học Thái Bình tiếp nhận nguyên trạng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cơ sở phía Bắc, Khoa Đại cương sát nhập với Khoa KHCB & KTCS của cơ sở này.

          Ngày 28 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định số 975/QĐ-ĐHTB của Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình, Khoa KHCB được thành lập trên cơ sở sát nhập Khoa Đại cương và Khoa Ngoại ngữ.

  • Một số thành tích đã đạt được

      - Tiền thân của Khoa là Khoa Đại cương từng là đơn vị 10 năm liên tục (2005 – 2015) đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và xuất sắc; nhiều năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc và tiêu biểu. Khoa đã vinh dự được cấp trên tặng nhiều bằng khen và danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Trường, cấp Tỉnh, cấp Bộ và Thủ tướng chính phủ.

      - Tập thể Khoa luôn đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thi cử, ... hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn;

      - Cán bộ giảng viên Khoa KHCB đã và đang tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học các cấp, công bố hơn 40 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành, viết hơn 10 sách tham khảo và giáo trình giảng dạy, tham dự nhiều Hội thảo khoa học cấp Quốc gia và Quốc tế, hướng dẫn một số luận văn Cao học và tham gia phản biện nhiều luận án Tiến sỹ. 

      - Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, cán bộ giảng viên trong Khoa luôn rèn luyện, nâng cao năng lực phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của nhà trường.

      - Giữ vững vai trò tham mưu cho Đảng ủy, BGH về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức và lối sống cho HSSV thông qua giảng dạy các Học phần đại cương và KHCB, góp phần xây dựng đảng bộ Trường Đại học Thái Bình là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong cuộc vận động trên phạm vi cả nước, giai đoạn 2005-2010.

      - Trong gần 20 năm thành lập và phát triển, đơn vị đã đạt được 10 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 01 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 01 Bằng khen của Ban thi đua khen thưởng TW, 22 Giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường.

  • Phương hướng phát triển

       - Xây dựng tập thể cán bộ giảng viên Khoa KHCB say mê nghề nghiệp, được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức tốt và chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ vững truyền thống đơn vị và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua mới;

       - Phát triển Khoa KHCB trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục mạnh của nhà trường, tỉnh và khu vực;

       - Định hướng mở một số ngành đào tạo Cử nhân Sư phạm (Toán, Văn); đào tạo Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Toán sơ cấp, Văn học Việt Nam, cũng như đào tạo cấp chứng chỉ Quản lý giáo dục, Giáo dục thường xuyên,… cho giáo viên các cấp học.

  1. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản

Khoa KHCB là đơn vị quản lý chuyên môn, hành chính cơ sở của Trường đại học Thái Bình. Khoa có chức năng cơ bản là triển khai, tổ chức giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức đại cương, khoa học cơ bản cho tất cả các ngành đào tạo trong trường; nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục. Một số nhiệm vụ chính:

1. Tổ chức triển khai giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức đại cương và khoa học cơ bản cho các hệ đào tạo trong Trường; Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một số ngành (khi được giao); tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình đó theo kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên của khoa;

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo (nếu có) và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

5. Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh theo kế hoạch của Trường;

6. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ có liên quan đến lĩnh vực khoa học cơ bản, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

7. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

8. Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

9. Quản lý nội dung, phương pháp dạy học, chất lượng đào tạo,… các học phần khoa học cơ bản, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

10. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, trải nghiệm, thực tập và thực nghiệm khoa học;

11. Chủ động thực hiện công tác chuyên môn trong đào tạo, giảng dạy của khoa theo kế hoạch đã Hiệu trưởng phê duyệt; tham mưu mời giảng viên thỉnh giảng đối với các học phần thuộc khoa quản lý;

12. Phối hợp với phòng Đào tạo và Học sinh, sinh viên tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế, thực tập tốt nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên;

13. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Tỉnh và Nhà trường.