Hội đồng tư vấn khoa Luật, Chính trị học và Quan hệ quốc tế

22/03/2024

STT

Họ và tên

Ghi chú

1

GS.TS. Dương Xuân Ngọc

 

2

GS.TS. Nguyễn Văn Tài

 

3

GS.TS. Đỗ Quang Hưng

 

4

GS.TS. Nguyễn Văn Kim

 

5

GS.TS. Vũ Dương Huân

 

6

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung