Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

09/07/2024

Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: Đào Quyên

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 15.600 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia.

Tại Thái Bình, hội nghị được kết nối tới trên 350 điểm cầu với trên 40.000 đại biểu tham dự. 

Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy và UBND tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy. Ảnh: Đào Quyên

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

“Tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng

Quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”. Quy định số 144-QĐ/TW gồm 6 điều, trong đó nội dung của Điều 1 đến Điều 5 là sự cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Điều 6 là quy định về tổ chức thực hiện. Nội dung của 5 điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên lại được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí để đánh giá việc thực hiện chuẩn mực. 

Để thực hiện hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW, đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt sâu rộng để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung Quy định. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Quy định số 144-QĐ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Trung ương trong lĩnh vực xây dựng Đảng, nhất là trên các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo tiêu chí các chuẩn mực để không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Quang Triệu

Không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài

Quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, làm đến đâu chắc đến đó; có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài.

Cũng theo Chỉ thị số 35-CT/TW, đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Chỉ thị cũng nêu rõ, những nơi thực sự có khó khăn về công tác chuẩn bị nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì đại hội với 3 nội dung, chưa tiến hành bầu cấp ủy khóa mới.

Đồng chí cũng nhấn mạnh một số điểm mới liên quan đến thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy; về cơ cấu cấp ủy; số lượng ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2025 - 2030; số lượng ủy viên ban thường vụ cấp cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Quỳnh Phụ. Ảnh: Kiên Trung Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Kiến Xương. Ảnh: Phạm HưngCác đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hưng Hà. Ảnh: Trúc Lành 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đông Hưng. Ảnh: Đức ChungCác đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Thái Thụy. Ảnh: Nguyễn Thuận

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Thái Thụy. Ảnh: Hải Yến Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Vũ Thư. Ảnh: Đức Nhã

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Tiền Hải. Ảnh: Thu Hà Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Thu Thủy

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: Tất Đạt 

Làm cho đạo đức cách mạng trở thành “hồn cốt” của văn hóa Đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị việc triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW phải bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Đối với Quy định số 144-QĐ/TW, đồng chí khẳng định: Quy định số 144-QĐ/TW được ban hành mới là thành công bước đầu, điều quan trọng, cốt lõi nhất là mỗi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc Quy định, tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành “hồn cốt” của văn hóa Đảng; định hướng, thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Đồng chí đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu Quy định; chú trọng vai trò, trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, để nhân dân nhận thức rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; đấu tranh loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản…

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí yêu cầu cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của cấp mình và cấp trên. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là lựa chọn, giới thiệu, bầu cử được cấp ủy khóa mới bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hài hòa, hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Cần lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tinh thần cách mạng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc, thắng lợi; góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra; chuẩn bị thật tốt văn kiện và nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước: “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; “Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”.

Theo Báo Thái Bình