Trường Đại học Thái Bình chuẩn bị đón Đoàn chuyên gia về khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài cơ sở sở giáo dục đại học.

03/10/2021

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và Công văn số 786/QLCL-KĐCL-KĐCLGD ngày 24/4/2018 của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 05/10/2021, Trường Đại học Thái Bình vinh dự đón Đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp Hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về khảo sát sơ bộ, đánh giá ngoài cơ sở sở giáo dục đại học giai đoạn 2016 – 2020. Với tinh thần hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Nhà trường đã triển khai các bước để đón Đoàn chuyên gia về khảo sát sơ bộ:

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-7-20211004015900-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-10-20211004015900-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-8-20211004015900-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-9-20211004015900-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-6-20211004015901-e.jpg

Phòng họp của Đoàn

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-4-20211004015903-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-5-20211004015903-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-3-20211004015902-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-14-20211004021125-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-14-20211004021125-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-12-20211004021125-e.jpg
Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-16-20211004021821-e.jpg

Phòng làm việc của Đoàn khảo sát

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-2-20211004015901-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/anh-11-20211004020729-e.jpg

Phòng phỏng vấn