Chức năng & nhiệm vụ

23/01/2016

                                                                           Chức năng & Nhiệm vụ
1. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển sinh dạy nghề, bồi dưỡng nghề và quản lý học viên; chuyển giao khoa học công nghệ; tuyển sinh và tổ chức các lớp an toàn lao động theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
1. Tham mưu xây dựng mục tiêu đào tạo nghề ngắn hạn gắn với xây dựng nông thôn mới và theo nhu cầu của thị trường lao động; phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp liên quan đến nhiệm vụ được giao của trung tâm đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
2. Tuyển sinh, quản lý chương trình, tổ chức đào tạo các nghề ngắn hạn trình độ sơ cấp nghề, bao gồm các nghề được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép: Điện dân dụng, điện tử dân dụng, điện công nghiệp, tin học văn phòng, hàn, trồng cây lương thực, thực phẩm, kế toán doanh nghiệp, vận hành sửa chữa máy nông nghiệp, may công nghiệp, quản trị DN nhỏ và vừa, chăn nuôi gia súc gia cầm, kỹ thuật chế biến món ăn…
3. Quản lý chương trình, liên hệ, tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, bao gồm các nhóm được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép (nhóm 1, 3, 4, 6).
4. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức liên kết với các trường dạy nghề trong và ngoài tỉnh để đào tạo nghề từ bậc 3 trở lên. Tổ chức dạy nghề phục vụ cho việc xuất khẩu lao động.
5. Bồi dưỡng nghề, cập nhật kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp. Đào tạo nghề chế biến nông sản thực phẩm, trồng cây lương thực thực phẩm, cây công nghiệp, điện giao thông, thuỷ lợi, sử dụng, sửa chữa máy vi tính phục vụ cho công tác quản lí nhà nước ở xã, phường, thị trấn. Bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân, nhân viên phục vụ nâng lương theo quy định của ngành lao động thương binh xã hội.
6. Phối hợp với các khoa chuyên môn để chuyên giao các dự án sản xuất, thử nghiệm cho các cơ sở kinh tế trong và ngoài tỉnh. 
7. Tham mưu tổ chức công tác dạy nghề và chuyển giao KHCN cho các cơ sở kinh tế trong và ngoài tỉnh, đảm bảo công tác dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường và quy định của tỉnh, Nhà nước.
8. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm