Giới thiệu về Trung tâm Bồi dưỡng - Đào tạo

10/01/2020

I/- Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo
Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo tiền thân là Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp Tại chức, là một bộ phận thuộc Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình. 
Tháng 06/2009 Thành lập Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp - Tại chức;
Tháng 10/2012 Trung tâm Tư vấn nghề nghiệp Tại chức được đổi tên thành Khoa Tại chức sau khi Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Thái Bình. 
Tháng 10/2014 Trường Đại học Thái Bình sát nhập với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 
Đến tháng 10/2016 Khoa Tại chức được đổi tên thành Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo cho đến nay.
II/- Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo 
. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, triển khai và thực hiện các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo. Hệ đại học (VHVL), cao học;
. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, liên kết đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch được nhà trường phê duyệt. Thường trực hội đồng thi các lớp do trung tâm quản lý;
. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong trường để quản lý, khai thác, sử dụng, tu bổ, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất của trung tâm, trên cơ sở kế hoạch, dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt;
. Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên tại trung tâm theo quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường. 
III/ Cán bộ, giảng viên Trung tâm qua các thời kỳ
    - Đ/c Trần Thị Nguyệt - Nguyên Giám đốc 
    - Đ/c Lê Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc 
    - Đ/c Đỗ Văn Thau – Chuyên viên
    - Đ/c Vũ Thị Hải Yến - Phó Giám đốc