Nguyên tắc trong đề xuất giải pháp cải tiến chất lượng

27/08/2020

NGUYÊN TẮC VAFEBE TRONG THỰC HIỆN

GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

VAFEBE (Valid, Actionable, Feasible, Easily, Base, Evidence), trong đó:

+ Valid (giá tri): các giải pháp phải là đại diện phải hoặc có giá trị, phù hơp với mục đích, mục tiêu

+ Actionable (hành động): Các giải pháp phải là những hành động

+ Feasible (khả thi): Các giải pháp phải có tính phù hợp, khả thi và có những số liệu theo yêu cầu kịp thời.

+ Easible (dễ hiểu, dễ thực hiện): Giải pháp phải đưa ra cho người đọc, người thực hiện và các bên liên quan hiểu được và thực hiện được. Điều này cần có sự rõ ràng, minh bạch tới những bên liên quan

+ Base (dựa vào): Những khái niệm đưa ra trong các giải pháp phải được chấp thuận giữa các bên liên quan.

+ Evidence (bằng chứng): các giải pháp phải đưa ra được dựa vào bằng chứng nào để có thể thực hiện thành công.

Lưu ý:

- Nếu các giải pháp cải tiến chất lượng của đề án có các quy trình/ hướng dẫn đơn giản có thể trình bày luôn nội dung cụ thể, không phái vẽ lưu đồ;