Thông báo Kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

17/12/2021

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Thực hiện Công văn số 5353/UBND-NCKS ngày 06/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, Trường Đại học Thái Bình thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 (Xem Thông báo tại file đính kèm). 
Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 (thuộc đối tượng trong Thông báo) nghiên cứu kỹ nội dung hướng dẫn, thực hiện việc kê khai và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 26/12/2021 (người nhận: ThS. Vũ Thị Hải Yến, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ).

Tập tin đính kèm