Lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ qua các thời kỳ

02/10/2021

Ban giám hiệu Trường Đại học Thái Bình

cùng lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ qua các thời kỳ

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/1-20211002110307-e.jpg

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/14-20211002110253-e.jpg

Lãnh đạo, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ qua các thời kỳ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nhà giáo Đỗ Hữu Bột

Nguyên Trưởng Phòng Tổ chức hành chính - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

 

2

Nhà giáo Tô Thị Minh Châu

Nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

 

3

ThS. Hoàng Phương Bắc

Nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình.

Hiện nay Trưởng Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Thái Bình

 

4

Nhà giáo Phạm Mạnh Thường

Nguyên Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

5

ThS. Đầu Văn Thâu

Nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/14-20211002110253-e.jpg

Lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ giai đoạn từ tháng 11/2020 - 07/2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

GVC. TS. Hà Văn Đổng

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

2

GV. ThS. Vũ Thị Hải Yến

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

3

CV. CN. Phạm Thị Hải Quế

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

4

CV. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

5

CV. ThS. NCS. Hòa Thị Linh

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

Điều động về Khoa Luật làm Giảng viên

 
 
Media/1_TH1062/FolderFunc/202110/Images/img-0085jpg-20211003102307-e.jpg

Từ ngày 01/9/2022 TS. Hà Văn Đổng Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được điều động về phòng Đào tạo và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo

Media/1_TH1062/FolderFunc/202209/Images/4-20220908044937-e.jpg

hiện tại từ ngày 01/9/2022 ThS. Hoàng Phương Bắc Trưởng khoa Công nghệ thông tin được điều động về phòng Tổ chức cán bộ và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

GVC. Ths. Hoàng Phương Bắc

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

2

GV. ThS. Vũ Thị Hải Yến

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

3

CN. Hà Thị Thu

Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

4

CN. Phạm Thị Hải Quế

Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

5

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Thái Bình

 

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202209/Images/2-20220908045956-e.jpg