Bảng phân công công việc

03/10/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

                     PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202108/Images/anh-the-20210823041306-e.jpg

 

GVC. TS. HÀ VĂN ĐỔNG

Trưởng phòng

(: 0972. 770. 113

': 0227. 3 633. 556

*: donghavan.vnu@gmail.com

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu, trực tiếp là Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ của trường. Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Phòng. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

1. Tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý.

 2. Quy hoạch cán bộ; vị trí việc làm.

3. Tuyển dụng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển CBVC; tinh giản biên chế.

4. Xây dựng kế hoạch công tác chung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC.

5. Thường trực hoặc tham gia các Hội đồng, Tổ công tác của Trường theo quy định và phù hợp với mảng công tác phụ trách.

6. Thôi việc, kỷ luật CBVC.

7. Cử đi công tác, đi học trong nước và nước ngoài. Quản lý, thu nhận CBVC trở về trường sau khi kết thúc học tập, công tác trong và ngoài nước.

8. Hồ sơ CBVC (quản lý, lưu trữ, cập nhật, đánh giá, nhận xét hàng năm…).

9. Công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

10. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, hợp tác đối tác của phòng.

11. Phê duyệt tất cả các hồ sơ, văn bản của phòng trước khi trình Ban Giám hiệu (trừ những văn bản đã ủy quyền cho Phó Trưởng phòng); duyệt tin trước khi đưa lên Website.

12 Chủ trì triển khai và phụ trách theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

2

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/6b24d3fce28414da4d95-20220111090020-e.jpg

 

GV. THS. VŨ THỊ HẢI YẾN

Phó Trưởng phòng

(: 0989.742.789

': 0227. 3 633. 556

*: vthyendhtb@gmail.com

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì công tác xét hết tập sự; Nâng ngạch, chuyển ngạch; Thôi việc.

2. Chủ trì quản lý phần mềm các dữ liệu thông tin về nhân sự

3. Công tác tổ chức, phát triển bộ máy và hoàn thiện cơ chế quản lý.

4. Bảo vệ chính trị nội bộ.

5. Theo dõi công tác về cán bộ nữ trong Trường.

6. Phối hợp với các đơn vị khác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giờ giấc, nội quy, quy chế làm việc của Trường.

7. Điều động viên chức, lao động tham gia phục vụ các hoạt động theo quy định.

8. Tham gia là Thư ký Hội đồng theo quy định

9. Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá viên chức hàng năm, lập báo cáo trình Hiệu trưởng.

10. Hỗ trợ công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động hàng năm.

11. Phụ trách công đoàn đơn vị

12. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/2018-07-02-200304-20220111090020-e.jpg

 

CN. HÀ THỊ THU

Chuyên viên

(: 0988. 643.089

*: hathugvtb@gmail.com

 

Thực hiên các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì quản lý dữ liệu cán bộ, cung cấp thông tin cán bộ khi cần. Phối hợp quản lý phần mềm các dữ liệu thông tin về nhân sự.

2. Chủ trì công tác đánh giá, xếp loại Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động hàng năm.

3. Chủ trì công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật hàng năm.

4. Chủ trì công tác kê khai tài sản, thu nhập của CBVC hàng năm.

5. Hỗ trợ làm các báo cáo định kỳ, báo cáo tổng hợp

6. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

4

  

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/3x4-20220111090020-e.jpg

 

CN. PHẠM THỊ HẢI QUẾ

Chuyên viên

(: 0988.166.799

*: queph107@gmail.com

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì công tác đăng ký quỹ lương hàng năm của Trường.

2. Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước, nước ngoài; đi công tác, nghỉ phép nước ngoài.

3. Chủ trì theo dõi và quản lý nhân sự của trường tham gia các dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn.

4 Các quyết định thành lập Hội đồng, Ban chuyên môn, Tổ công tác,..

5. Hỗ trợ công tác đánh giá, xếp loại lao động.

6. Phối hợp công tác kê khai tài sản, thu nhập của CBVC hàng năm.

7 Chủ trì cung cấp thông tin về các hoạt động của phòng qua cổng thông tin của Trường và quản lý trang web của phòng.

8. Hỗ trợ làm các báo cáo định kỳ, báo cáo tổng hợp.

9. Quản lý tài sản và văn phòng phẩm của phòng.

10. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5

 

Media/1_TH1062/FolderFunc/202201/Images/86e59c2f589eaec0f78f-20220111090020-e.jpg

 

THS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Chuyên viên

(: 0857.377.307

*: thaotbu.154@gmail.com

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Công tác văn thư của phòng.

2. Hỗ trợ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng dẫn, theo dõi thực hiện chế độ BHYT, BHXH cho CBVC, người lao động trên phần mềm.

3. Hỗ trợ thực hiện thủ tục kéo dài thời gian làm việc đối với CBVC theo quy định.

4. Chủ trì theo dõi, soạn thảo quyết định liên quan công tác nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp vượt khung, phụ cấp nghề nghiệp,…

5. Chủ trì theo dõi nghỉ phép năm. Cấp các loại giấy tờ cho CBVC.

6. Dự thảo các quyết định thành lập Hội đồng, Ban chuyên môn, Tổ công tác,..

7. Chủ trì tham mưu, soạn thảo và theo dõi các loại hình hợp đồng lao động.

8. Công tác cử viên chức và người lao động đi công tác, hội thảo trong nước.

9. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                Thái Bình, ngày 01 tháng 10  năm 2021

                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                (Đã ký)

                                                                      TS. Hà Văn Đổng